Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Zespół realizujący projekt:


KIEROWNIK ZESPOŁU NAUKOWEGO (UR): Dr hab. Joanna Kulczycka

CZŁONEK ZESPOŁU: Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska

CZŁONEK ZESPOŁU: Dr Marzena Smol

CZŁONEK ZESPOŁU: Mgr Marcin Cholewa

CZŁONEK ZESPOŁU: Mgr inż. Łukasz Lelek


Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest placówką naukowo-badawczą o długoletniej tradycji (28 lat), prowadzącą kompleksowe, interdyscyplinarne badania, związane z problematyką gospodarki surowcami mineralnymi, począwszy od polityki i badań strategicznych dotyczących możliwości pozyskania surowców, poprzez badanie ich rynku (zwłaszcza węgli, rud metali na tle rynku światowego), procesy przeróbki i przetwarzania, a także geoinżynierię i odnawialne źródła energii oraz ochronę środowiska, zwłaszcza pod kątem oddziaływania działalności wydobywczej, gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi). Badania te prowadzone są w pełnym cyklu począwszy od badań podstawowych do ich aplikacji.

Tematyka prac jest ściśle powiązana z działalnością gospodarczą kraju, a zwłaszcza jej zrównoważonym rozwojem, innowacyjnością i zapewnieniem zgodności z przepisami międzynarodowymi. Instytut prowadzi badania naukowe m.in. z zakresu: górnictwa i geologii inżynierskiej, energetyki, inżynierii środowiska, kształtowania środowiska, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, ekologii, sposobów racjonalnego gospodarowania i wykorzystania złóż, metody wzbogacania i przetwórstwa kopalin, surowców mineralnych i energii, polityki surowcowej i energetycznej, badań rynków surowców mineralnych, paliw i energii, zrównoważonego rozwój wybranych obszarów Polski, odnawialnych źródła energii, składowania i recyklingu odpadów, ekonomiki surowców mineralnych, paliw i energii, modelowanie gospodarki surowcowej i energetycznej, ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przemysłowych, analiz oddziaływania na środowisko produktów, technologii, usług itp. przy wykorzystaniu metody cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment), sekwestracja CO2, metody analizy cyklu życia przedsięwzięć inwestycyjnych i produktów.

Szczególną specjalnością Instytutu są: badania nad efektywnym wykorzystaniem surowców mineralnych, problematyka wykorzystania energii geotermalnej, polityką energetyczna i prognozowaniem potrzeb energetycznych i surowcowych (łącznie z aspektami ekonomicznymi), ochroną środowiska w obszarach uprzemysłowionych, podziemnym składowaniem niebezpiecznych odpadów. Instytut jest prekursorem wykorzystania energii geotermalnej dla ciepłownictwa. Zaprojektowano i zbudowano pierwszy w Polsce doświadczalny zakład geotermalny w Bańskiej – Białym Dunajcu, oparty na dwóch otworach. Instalacja ta jest obecnie eksploatowana dla potrzeb ciepłownictwa w ramach firmy Geotermia Podhalańska SA oraz służy jako laboratorium geotermalne.
Instytut jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce prowadzi analizy oddziaływania na środowisko produktów, technologii, usług, różnych przedsięwzięć inwestycyjnych itp. przy wykorzystaniu metody cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment), a także badania możliwości sekwestracji CO2 i podziemnego składowania niebezpiecznych odpadów (np. promieniotwórczych w wyrobiskach posolnych).

 


KONSORCJUM NAUKOWE

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie:

1. „EKO-BIOMASA” Sp. z o.o. – lider konsorcjum;
2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
3. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk;
4. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

 

Projekt pn. „EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce”
jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu GEKON.


© ekoRDF 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama